Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:          

I. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Katarzyna Gołuchowska prowadząca działalność pod firmą Inspiro NIP 8951807309 (ul. Poświęcka 12, 51-128 Wrocław.        

II. Dane kontaktowe Administratora: Katarzyna Gołuchowska, mail: biuro@inspirosklep.pl

III. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu Internetowego www.inspirosklep.pl oraz realizacji zamówień złożonych w Serwisie InspiroSklep.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu.      

IV. Dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, w tym w drodze telefonicznej lub elektronicznej (w przypadku wyrażenia zgody) bądź też w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.        

V. odstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

     a) Podjęcie działań na żądanie osoby  której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

     b) Prawnie uzasadniony interes właściciela Serwisu (art. 6 ust. 1 lit f RODO ), 

     c) Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).      

VI. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i po jej zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W pozostałym zakresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.     

VII. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotów którym Administrator zleca wykonywanie czynności,  z którymi wiąże się  konieczność przetwarzania danych osobowych  np. firma przewozowa, dostawca usług IT oraz innym upoważnionym na podstawie i w granicach obowiązującego prawa podmiotom.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację zamówienia.      

IX. Zgodnie z RODO, przysługuje Użytkownika prawo do:

     a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

     b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych

     c)      żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

     d)      przenoszenia danych 

     e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego        

X. W celu wykonywania powyższych uprawnień uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy: biuro@inspirosklep.pl, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz treść żądania.      

XI. W każdej chwili przysługuje Użytkownika prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.     

XII. Więcej informacji szczegółowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w zakładce  „polityka prywatności” na stronie

pixel